नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय धनकुटा
धनकुटा

नागरिक वडापत्र / नागरिक वडापत्र

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय धनकुटा
नागरिक वडापत्र (क्षतिपूर्ति सहितको)

क्र.स.. सेवाको प्रकृति सेवाग्राहीले पुर्यााउनु पर्ने प्रकृया र पेश गर्नु पर्ने कागजात लाग्ने शुल्क दस्तुर लाग्ने समय सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार कर्मचारी,शाखा फाँट र कार्यकक्ष गुनासो सुन्ने अधिकारी (पद र नाम समेत) क्षेतिपुर्ति रकम रु. कै
1 लिखत पारित गर्ने क) कित्ताकाट गर्नु नपर्ने
  पारित गर्ने लिखतको साथ
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
 • नागरिकता प्रमाणपत्र
 • चालु आ.ब.को मालपोत बुझाएको रसिद
 • करचुक्ता प्रमाण
 • सम्बन्धित गा.वि.स. न.पा. को घरबाटोको सिफारिस
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम सोही दिन रजिष्ट्रेशन फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं 9 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख 250।– देखी 2,000।- सम्म  
  लिखत पारित गर्ने ख) कित्ताकाट गर्नु पर्ने
  पारित गर्ने लिखतको साथ
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
 • नागरिकता प्रमाणपत्र
 • चालु आ.ब.को मालपोत बुझाएको रसिद
 • करचुक्ता प्रमाण
 • सम्बन्धित गा.वि.स. न.पा. को घरबाटोको सिफारिस
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम कित्ता काट भै आएपछि सोही दिन रजिष्ट्रेशन फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं 9 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख 250।– देखी 2,000।- सम्म  
2 नामसारी
  नामसारी नामसारी माग निवेदनको साथ
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
 • नागरिकता प्रमाणपत्र
 • चालु आ.ब.को मालपोत बुझाएको रसिद
 • नाता प्रमाण
 • मृत्युदता प्रमाण
 • सम्बन्धित गा.वि.स. न.पा. को किटानी सिफारिस
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
35 दिन भित्र नलाग्ने सो पछि मुलुकी र आर्थिक ऐन बमोजिम कागजात र प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन रजिष्ट्रेशन फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं 12 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख 250।– देखी 1,000।- सम्म  
3 छुट जग्गा दर्ता
  जग्गा दर्ता माग निवेदनको साथ
 • साविक लगत २ नं. रसिद
 • हकभोग प्रमाण
 • फिल्डबुक
 • ७ नं. फाँटवारी
 • मृत्युदता प्रमाण
 • नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • सम्बन्धित गा.वि.स. न.पा. को किटानी सिफारिस
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
रु.10।– र साविक देखी चालु आ.ब. सम्म मालपोत बुझाएको रसिद कागजात र प्रकृया पुरा भएपछि सात (7) दिन जग्गा दर्ता फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं. 12 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख प्रदान नगरिने  
4 दा.खा.(दाखिल खारेज) क) शेषपछिको वकस पत्र बमोजिमको दा.खा
  दा.खा. माग निवेदनको साथ
 • नागरिकता प्रमाणपत्र
 • सक्कल लिखत
 • मृत्युदता प्रमाण
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम कागजात र प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन दा.खा. ताथा फैसला कार्यान्वयन फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं. 12 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख 250।– देखी 2,000।- सम्म  
  दा.खा.(दाखिल खारेज) ख) मोही बाँडफाँड दा.खा.
  दा.खा. माग निवेदनको साथ
 • भू.सु.का.को निर्णय र जनाउ पत्र
 • नागरिकता प्रमाणपत्र
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम कागजात र प्रकृया पुरा भएपछि दा.खा. ताथा फैसला कार्यान्वयन फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं. 12 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख प्रदान नगरिने  
  दा.खा.(दाखिल खारेज) ग) अदालतको फैसला र मिलापत्र अनुसार दा.खा
  दा.खा. माग निवेदनको साथ
 • अदालतको अन्तिम फैसला र जनाउ पत्र
 • नागरिकता प्रमाणपत्र
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम कागजात र प्रकृया पुरा भएपछि दा.खा. ताथा फैसला कार्यान्वयन फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं. 12 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख प्रदान नगरिने  
  दा.खा.(दाखिल खारेज) घ) लिलाम दा.खा.
  दा.खा. माग निवेदनको साथ
 • लिलाम गर्ने निकायकोनिर्णय, दा.खा, गरि दिने पत्र र आधिकारीक प्रतिनिधि
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम एउटै गा.वि.स.को भए सोहि दिन र बढी गा.वि.स.को भए 2 दिन दा.खा. ताथा फैसला कार्यान्वयन फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं. 12 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख प्रदान नगरिने  
  दा.खा.(दाखिल खारेज) ङ) वेजिल्ला दा.खा.
  दा.खा. माग निवेदनको साथ
 • वेजिल्ला पारित लिखत
 • चालु आ.ब.को मालपोत बुझाएको रसिद
 • नागरिकता प्रमाणपत्र
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम कागजात र प्रकृया पुरा भएपछि दा.खा. ताथा फैसला कार्यान्वयन फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं. 12 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख प्रदान नगरिने  
5 संसोधन क) नाम, थर, वतन र उमेर संसोधन
  संशोधन माग निवेदनको साथ
 • जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • चालु आ.ब.को मालपोत बुझाएको रसिद
 • सम्बन्धित गा.वि.स. न.पा. को किटानी सिफारिस
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम कागजात र प्रकृया पुगेपछि सोही दिन संसोधन फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं. 12 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख 250।- देखी 2,000।- सम्म  
  संसोधन ख) कित्ता नं. क्षेत्रफल र किसिम संशोधन
  संशोधन माग निवेदनको साथ
 • जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • चालु आ.ब.को मालपोत बुझाएको रसिद
 • नापी कार्यालयको राय सहितको प्राविधिक प्रतिवेदन
 • फिल्डबुक उतार
 • नक्सा श्रेस्ता
 • लुज सिटर
 • फिल्ड प्रतिवेदन
 • सम्बन्धित गा.वि.स. न.पा. को सिफारिस
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम कागजात र प्रकृया पुगेपछि सोही दिन संसोधन फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं. 12 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख 250।- देखी 2,000।- सम्म  
6 फोटो टाँस गर्ने
  फोटो टाँस माग निवेदनको साथ
 • जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • सम्बन्धित गा.वि.स. न.पा.को फोटो र ना.प्र.नं. प्रमाणित सहितको सिफारिस
नलाग्ने सोही दिन मोठ फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं. 1 र 3 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख 250।- देखी 5,000।- सम्म  
7 तीन पुस्ते कायम गर्ने
  तिनपुस्ते कायम माग निवेदनको साथ
 • जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • चालु आ.ब.को मालपोत बुझाएको रसिद
 • सम्बन्धित गा.वि.स. न.पा.को तीन पुस्ते विवरण खुल्ने गरीको सिफारिस
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
नलाग्ने सोही दिन मोठ फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं. 1 र 3 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख 250।- देखी 3,000।- सम्म  
8 मोठ रोक्का क) मोठ रोक्का भिडाउने
  निवेदन लिखत मिसिलको साथ
 • जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
नलाग्ने सोही दिन मोठ फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं. 1 र 3 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख 250।- देखी 1,000।- सम्म  
  मोठ रोक्का ख) रोक्का फुकुवा गर्ने
 • सम्बन्धित रोक्का राख्ने निकायको आधिकारिक पत्र
 • आधिकारिक प्रतिनि
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
नलाग्ने सोही दिन मोठ फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं. 1 र 3 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख 250।- देखी 1,000।- सम्म  
9 प्रतिलिपी तामेलीमा रहेका अभिलेख श्रेस्ता वा अन्य अभिलेखको प्रतिलिपी दिने
  निवेदनको साथ
 • नागरिकता प्रमाणपत्र
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम सोही दिन मोठ फाँट तथा तामेली फाँटवालाहरु कोठा नं. 1 र 3 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख प्रदान नगरिने  
10 नापनक्शा पछिको सेवा सेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य
  अद्यावधिकको माग निवेदनको साथ
 • जग्गाधनी दर्ताप्रमाण पूर्जा(हाल र साविकको दुबै)
 • नागरिकता प्रमाणपत्र
 • चालु आ.ब.को मालपोत बुझाएको रसिद
 • अन्य आवश्यक प्रमाण
नलाग्‍ने सोही दिन हालसाविक फाँटका फाँटवालाहरु कोठा नं 12 यादवराज आचार्य कार्यालय प्रमुख प्रदान नगरिने  
 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)